Standartizācijas tehniskās komitejas


Standartu izstrādāšanas pamatstruktūra jebkurā līmenī (starptautiskā, Eiropas, nacionālā) ir standartizācijas tehniskā komiteja (STK) vai darba grupa (DG).

STK vai DG tiek dibināta pēc nozaru principa, un iniciators ir standartu pasūtītājs. STK sastāvu veido personas, kas ir ieinteresētas standartizācijā noteiktā jomā, pamatojoties uz brīvprātības un paritātes principu. Ieinteresētās puses ir preču, produkcijas un pakalpojumu lietotāji, ražotāji, patērētāju interešu aizsardzības organizācijas, sertifikācijas, testēšanas, akreditācijas, uzraudzības organizācijas un citas organizācijas, kas saistītas ar standartu izstrādi un lietošanu. Dalībai STK darbā katra ieinteresētā puse, kas ir juridiska persona, deleģē savu pilnvaroto pārstāvji (ekspertu).

STK un DG darbība balstās uz STK nolikumu, starptautisko un Eiropas standartizācijas organizāciju norādījumiem un LVS procedūrām. Izstrādājot, pārskatot, adaptējot, harmonizējot, apstiprinot un atceļot standartus, STK balstās uz konsensa principa.