Piemērojamie standarti


Jaunās pieejas direktīvas nacionālajā likumdošanā tiek pārņemtas ar attiecīgiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un atsevišķi publicētiem piemērojamo standartu sarakstiem tiesību aktos noteikto prasību izpildei.

Piemērojamo standartu lietošana ir brīvprātīga. Ražotājam vienmēr ir rīcības brīvība izvēlēties jebkuru tehnisku risinājumu, kurš nodrošinātu izstrādājuma atbilstību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām būtiskajām prasībām. Taču piemērojamo standartu lietošana nodrošina atbilstību tiesību aktos izvirzītajām būtiskajām prasībām.

Parasti likumdevējs atsaucas uz spēkā esošu Latvijas standartu, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

Skenētie Piemērojamo standartu saraksti MK noteikumu prasību izpildei


NosaukumsNumursPieņemts
 
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/28/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību īstenošanas ietvaros2014/2812.04.2017
Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas 2013. gada 1. oktobra Deleģēto regulu (ES) Nr. 65/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu, kā arī Komisijas 2014. gada 14. janvāra Regulu (ES) Nr. 66/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem65/2014 un 66/201412.04.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem89/68612.04.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK2014/5312.04.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanu765/200810.03.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK305/201110.03.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK2014/5310.03.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)2014/5310.02.2017
Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), īstenošanu1907/200613.01.2017
Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK2014/5313.01.2017
Attēlo no 1. līdz 10. no pavisam 186 ieraksta(-iem).