Harmonizētie standarti


Harmonizētie standarti ietver tehniskās specifikācijas, kas nodrošina Jaunās pieejas direktīvu būtisko prasību izpildi.

1985.gada 7.maijā EK Padome pieņēma rezolūciju par Jauno pieeju (New Approach) attiecībā uz tehnisko harmonizāciju un standartiem (85/C 136/01).

Ar Jaunās pieejas direktīvām likumdevējs panāk tehnisko prasību harmonizēšanu, direktīvā definējot sasniedzamos mērķus un detalizējot būtiskās prasības, kas jāievēro attiecībā uz preču drošumu, sabiedrības veselību un vides aizsardzību. Tiešās atsauces uz standartiem likumdošanas aktā netiek izmantotas, bet Eiropas Kopienas Oficiālajā žurnālā tiek publicēti harmonizēto standartu saraksti, kas attiecas uz konkrētām direktīvām. Šos standartus būtisko prasību izpildei ir izstrādājušas Eiropas standartizācijas organizācijas CEN, CENELEC un ETSI. Ja produkts vai pakalpojums atbilst šo standartu prasībām, tad atbilstība direktīvai ir panākta.

Harmonizēto standartu izmantošana ir brīvprātīga. Ražotājam vienmēr ir rīcības brīvība izvēlēties jebkuru tehnisku risinājumu, kurš nodrošinātu izstrādājuma atbilstību direktīvā noteiktajām būtiskajām prasībām. Taču harmonizēto standartu piemērošana nodrošina atbilstību būtiskajām prasībām.

Jaunās pieejas direktīvas un harmonizēto standartu saraksti: šeit

Jaunās pieejas direktīvas nacionālajā likumdošanā tiek pārņemtas ar attiecīgiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un atsevišķi publicētiem piemērojamo standartu sarakstiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu prasību izpildei.