Eiropas standartizācijas organizācijas izstrādā projektu „Eiropas Standartizācijas stratēģija 2020”


Šī stratēģija būs pamatdokuments Eiropas standartizācijā līdz pat 2020.gadam. Galvenais mērķis šai stratēģijai ir identificēt un risināt dažādas problēmas, kas skar standartizācijas nozari visā Eiropā. Tajā skaitā būtiska uzmanība tiks pievērsta starpnozaru sadarbībai, kopīgu vadlīniju veidošanai, kā arī nākotnes plānu izstrādei. Šī stratēģija ir būtisks rīks, ar kura palīdzību tiks uzlabota ne tikai standartizācijas pārstāvju sadarbība, bet arī iesaistīti uzņēmēji, paaugstinot kooperāciju starp organizācijām.

Stratēģiju šobrīd izskata trīs Eiropas standartizācijas organizācijas – CEN, CENELEC un ETSI. To mērķis ir radīt vienotu vadlīniju kopu visai Eiropas standartizācijas sistēmai, tajā skaitā iesaistītajām pusēm, kas piedalās standartizācijas procesos.

Jāpiebilst, ka stratēģijā tiek ņemta vērā arī jaunā ES regula 1025/2012, kurā standartizācijas jomai ir atvēlēta būtiska loma.

Eiropas Standartizācijas stratēģijas projekts aplūkojams šeit.